UDAIPUR

A.M. Enterprises

225, Ashok Nagar,

Main Road,

Udaipur – 313001.

Tel: 09414155772 / 9829044101

Fax: 2425028

E-mail: hamajay@yahoo.com