JAIPUR

Aegis Jobs Pvt. Ltd.

604, Crystal Mall, Sawai Jaisingh Highway,

Bani Park,

Near Moti Mahal Cinema,

Jaipur – 302016.

Tel: 5115588 / 5115552

Fax: 2200556

E-mail: aegis@aegisjobs.com

resume@aegisjobs.com


Calibre Human Resources Pvt. Ltd.

Calibre House,

A-482, Vaishali Nagar,

Amrapali Marg,

Jaipur.

Tel: 09829059290 / 09214320111 ; 6534555 / 6534666

E-mail: recruitment@calibreplacements.com


RACE

D-29-A, Chandra Niwas

Subhash Marg, C-Scheme,

Jaipur – 302001.

Tel: 2362153 / 2377038

Fax: 2362153

E-mail: racejpr@eth.net

ace@racejpr.com

hr@racejpr.com

naukri@racejpr.com